Algemene voorwaarden

§ 1 
Algemene informatie

 1. Met betrekking tot de zakelijke relaties van alle soorten tussen de onderneming Printopia, zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing in hun rechtsgeldige versie. Afwijkende bepalingen hebben geen geldigheid tenzij in een geschreven overeenkomst anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen - ongeacht of ze worden afgehandeld via de telefoon, fax, internet, e-mail of in een andere vorm - worden pas juridisch bindend voor de onderneming Printopia indien zij schriftelijk zijn bevestigd, of indien de goederen zijn geleverd en / of een factuur is afgeleverd.
 3. Het bedrijf Printopia behoudt zich het recht voor om de afgesproken service te weigeren na de vaststelling dat de goederen niet meer beschikbaar zijn, zowel 1) na de contractuele afwikkeling en 2) ondanks dat een hedging transactie is gesloten. In een dergelijk geval zal de klant onmiddellijk in kennis gesteld worden. Alle reciprocaties en overwegingen van welke aard ook die met de klant van tevoren zijn overeengekomen, zullen zonder vertraging worden terugbetaald. Het is dan ook uitgesloten dat verdere juridische claims worden aangespannen door de klant tegen het bedrijf Printopia.

§ 2 
Levering

 1. Levering vindt plaats op risico van de klant. De levering wordt verstuurd naar het afleveradres aangegeven door de klant. Voor het afleveren van machines wordt een afspraak gemaakt met de klant. Mocht deze afspraak door de klant zonder bericht niet worden nagekomen, worden de kosten hiervoor doorberekend aan de klant.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW / omzetbelasting, inclusief andere daaruit voortvloeiende kosten voor verpakking.
 3. De goederen moeten onmiddellijk na levering (als de chauffeur nog aanwezig is) worden onderzocht door de klant of een bevoegd persoon om eventuele transportschade vast te stellen. Waarneembare transportschade moet onverwijld in schriftelijke vorm worden gemeld. De transportschade dient bovendien schriftelijk bevestigd te worden door de transporteur.
 4. In het algemeen is alle informatie over leveringstermijnen niet juridisch bindend, tenzij een bepaalde datum van oplevering schriftelijk is overeengekomen.
 5. Vorderingen tot schadevergoeding tegen de firma Printopia gevolg van de niet-nakoming van de overeenkomst of vertraging zijn uitgesloten, voor zover geen voorbedachte rade of grove nalatigheid kan worden vastgesteld.
 6. Reguliere verzending binnen Nederland is geschiedt tegen een vast tarief van € 6. Uitgesloten van reguliere verzending zijn items die niet kunnen worden geleverd met de gewone post. Hieronder vallen alle printers en kopieerapparaten.

§ 3 
Het recht op teruggave

 1. De klant heeft de mogelijkheid om alle artikelen terug uit ons huidige assortiment zonder reden en binnen 14 dagen te retourneren, indien de klant een consument is. De goederen moeten worden geretourneerd aan de onderneming Printopia in ordelijke toestand, zonder tekenen van slijtage en vrijgesteld van alle aanspraken van derden. Het punctueel retourneren is voldoende om de wettelijke termijnen te voldoen.
 2. Rechten van de restitutie bestaan bij het bestellen van verbruiksartikelen verpakt in verzegelde media, zoals toners, drums, papier en Colorstix, alleen wanneer de desbetreffende goederen zijn geretourneerd in de originele verzegelde verpakking en met een onbeschadigde folie (indien van toepassing).
 3. Rechten van de restitutie kunnen alleen worden uitgeoefend door het retourneren van de goederen, tenzij het niet mogelijk is om de goederen als een pakket te sturen. De termijn van restitutie gaat in bij de ontvangst van de levering door de klant.
 4. Rechten van het retourneren dienen verbeurd te worden beschouwd indien de goederen zijn vervaardigd of speciaal besteld volgens bestelling van de klant.
 5. Maakt de klant van zijn mogelijkheid tot teruggave gebruik, dan heeft de firma Printopia het recht voor de tijd van het verblijf van de spullen bij de klant een relevante gebruiksvergoeding te vragen.
 6. Verder moet de klant die van zijn teruggaverecht gebruik maakt, aan de firma Printopia de waardevermindering of de waarde van de spullen vergoeden, in zoverre de klant de spullen niet correct kan terugsturen, door verslechtering, vernieling of een andere waardevermindere gebeurtenis.
 7. De geretourneerde goederen dienen te worden gezonden naar: 
Printopia, Eigenaar: Otto Schimmelpenninck van der Oije, Floridadreef 60C, 3565 AM Utrecht, Nederland. Printopia is niet aansprakelijk voor het terugbetalen van welke verzendkosten dan ook.

§ 4 
Garanties

 1. Defecten of andere schade als gevolg van slechte of onjuiste behandeling, ongeschikte verpakking of verzending, het gebruik van ongeschikte accessoires of een wijziging van de oorspronkelijke onderdelen door de klant of door een derde die niet zijn goedgekeurd door de firma Printopia, worden niet beschermd door de garantie.
 2. Het recht op garantie vervalt bij het gebruik voor niet-originele verbruiksartikelen (zogenaamde 'compatible' toners, drums etc).
 3. Natuurlijk voorkomende tekenen van slijtage zijn eveneens uitgesloten van garantie bescherming.
 4. Indien de klant akkoord ging met de goederen ondanks voorkennis van tekortkomingen, bestaan de rechten tot garantie alleen in het geval waarin de klant de garantie uitdrukkelijk en in geschreven vorm direct bij het ontvangen van de goederen verkrijgt.
 5. Garantie vorderingen die voortvloeien uit het transport schade kunnen alleen worden afgedwongen door de klant, indien de formaliteiten overeenkomstig § 2, cijfer 3 is voldaan.
 6. De garantieperiode geldt voor 3 maanden voor gebruikte artikelen, tenzij anders aangegeven in de productomschrijving. Er is een maximum aan het aantal afgedrukte pagina's in de garantieperiode, die is aangegeven in de productomschrijving en zal worden vermeld op uw factuur.
 7. Voor andere dingen dan verwonding van het leven, lichaam en gezondheid onstane schaden is de firma Printopia niet aansprakelijk, in zo verre deze op aangeboden of grof nalatig handelen of een overtreding van een wezenlijke plicht op grond van de overeenkomst door de firma Printopia of verwezenlijkinghelpers (bijvoorbeeld de besteldienst) van de firma Printopia teruggaan. Een deze grens overstijgende aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. Wat de wet zegt over productaansprakelijkheid blijft gelden. Als deze overeenkomstplicht nalatig geschonden, dan is de aansprakelijkheid van de firma Printopia begrenst tot de schade die vooruit verwacht kon worden.

§ 5 
Termijnen en Betalingsvoorwaarden

 1. Bestellingen via de website dienen in principe vooraf te worden betaald
 2. Indien betaling op rekening overeen is gekomen, dienen facturen van de firma Printopia - in zo verre niet schriftelijk iets anders overeengekomen is - volledig te worden betaald binnen 14 dagen.
 3. Bij het overschrijden van de betalingstermijn wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en worden alle wettelijk bepaalde kosten op klant verhaald.

§ 6 
Eigendomsvoorbehoud

 1. Totdat alle betalingsverantwoordelijkheden zijn voldaan door de klant, met inbegrip van alle bijkomende verplichtingen die kunnen zijn ontstaan, blijven de geleverde goederen juridisch eigendom van de onderneming Printopia. Met betrekking tot de overeenkomsten gesloten met consumenten, behoudt de onderneming Printopia het  eigendom totdat de koopprijs geheel betaald is.
 2. De klant heeft niet het recht de goederen voor de volledige betaling van de koopprijs aan derden te geven of andere maatregelen te nemen die het eigendom van de firma Printopia in gevaar brengen. De klant staat meteen nu zijn toekomstige aanspraken ten opzichte van de koper ter hoogte van de tussen de firma Printopia en de klant overeengekomen koopprijs met daarbij rente en nevenvorderingen af aan de firma. De firma Printopia neemt deze afstand aan.